முதலாவது ஆட்டம் இரவு 7.30 மணிக்கும், இரண்டாவது அரையிறுதி இரவு 8.30 மணிக்கும் தொடங்குகிறது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *