ஏற்கனவே உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதவாறு உறுப்பினர்கள் அட்டை புதுப்பித்தல் இருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: