ஆட்டத்தின் முதல் பாதி சமநிலை அடைந்தாலும், இரண்டாம் பாதியை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டது தபாங் டெல்லி அணி. யு மும்பா போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் 6 புள்ளிகளில் தோல்வியை தழுவியது

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *