ஒலிம்பிக் பதக்கத்தை எதிர்பார்க்கும் சிராக் மற்றும் சாத்விக் உட்பட 26 விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பாரா விளையாட்டு வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *