‘ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்’ குழு, ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்து ஒரு கட்டமைப்பை பரிந்துரைக்கும்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *