இதன் மூலம் உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை வளர்தெடுப்பது மட்டும் நோக்கமல்ல, எல்லை கிராமங்களில் இருந்து நகரங்களுக்கு மக்கள் குடிபெயர்வதை நிறுத்தவும், எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் நிலையற்ற தன்மை நிலவும்போது, இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தை எல்லையில் நிறுவுவதை வலியுறுத்துவதாகவும் இது அமையும்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: