காட்டில் வாழும் பழங்குடியினர் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள் என நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஆய்வு முடிவுகள் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக உள்ளன.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: