தினந்தினமும் கற்றுக் கொண்டேயிருக்கிறேன். இன்று வரை என்னால் இசையைக் கற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.

ஒருவர் தண்ணீர் வேண்டுமென்று கேட்டால் அவருக்குத் தாகத்தை ஏற்படுத்துங்கள். அவர் நிச்சயம் தண்ணீரை தேடிக் கண்டுபிடித்துவிடுவார். தீராத தாகம்தான் எதையும் கற்றுக் கொள்வதற்கான வழி. அந்தத் தாகம் இருந்தால் நீங்கள் எதையும் சாதிக்கலாம். சாதித்துவிட்டால் சாதனையெல்லாம் சாதாரணாமாகிவிடும். எல்லோரும் என்னிடம் ‘நீங்க எப்படி நல்லா இசையமைக்கிறீர்கள்’ என்று கேட்கிறார்கள். இசை என்பது நான் சுவாசிக்கும் மூச்சைப் போல எனக்கு இயல்பாக வருகிறது. தீராத தாகத்துடன் தேடித்தேடி கற்றுக்கொண்டே இருந்தால் எதுவும் உங்களுக்கு இயல்பாக வந்துவிடும்.

உலகப் புகழ்பெற்ற இசைமேதையான மோசார்ட்டிற்குப் பிறகு அவரைப் பார்த்து 200 மோட்சார்ட்கள் உருவானார்கள். இந்த இசை ஆராய்ச்சி மையத்தில் 200 இளையராஜாக்கள் உருவாக வேண்டும். ஒன்றுமே தெரியாமல் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வந்த என்னால் எதையும் செய்ய முடியும் என்றால், கற்றுக் கொள்ள நல்ல சூழலைக் கொண்டிருக்கும் உங்களால் எதையும் செய்ய முடியும்.

‘சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் – கலைச் செல்வங்கள் யாவுங் கொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர்!’ என்றார் பாரதி. ‘சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் – கலைச் செல்வங்கள் யாவும் அங்கு சேர்ப்பீர்’ என்று நான் சொல்கிறேன்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *