உலக நீரிழிவு தினம் 1991 இல் சர்வதேச நீரிழிவு கூட்டமைப்பு மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) மூலம் உலகம் முழுவதும் நீரிழிவு நோயின் விரைவான அதிகரிப்புக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்டது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: