வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களாக இருந்தால், மாத்திரை ஏதேனும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனும் பட்சத்தில் இந்தச் செயலியில் அதுகுறித்த தகவலை நீங்கள் சேமித்து வைத்திருந்தால், உங்களுக்கு நினைவூட்டவும் தவறாது.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: