விஜய் ஆண்டனி மகளுக்கு உடற்கூறாய்வு தொடங்கியது. செய்திகளை துல்லியமாகவும் துரிதமாகவும் வழங்கும் தமிழகத்தின் முதன்மை செய்தி தொலைக்காட்சி உங்கள் நியூஸ்18 தமிழ்நாடு. This video is meant for news & informational purpose only, and is not intended to advise, diagnose, treat, prevent, or cure any condition or disease.If you or someone you know is in immediate danger, please call 112 (India national emergency helpline)If you or someone you know are having thoughts of suicide or self-harm or are experiencing a mental health crisis, please call the Indian government’s suicide hotline KIRAN on 1800-599-0019

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: