”புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டட்ட வளாகம் “பிளாட்டினம்-மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பசுமைக் கட்டிடம்” என அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளது”

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *