இந்த மஹூவா மரத்தை தெய்வத்திற்கு நிகராக மதிக்கிறார்கள். இம்மரத்தின் பழங்கள் மற்றும் பூக்கள் சாப்பிடுவதற்கு உகந்தது. இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மதுபானத்தை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் “நாட்டு சரக்கு” என அழைத்தார்கள்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: