மூன்று முறை ஃபிஃபா சிறந்த சர்வதேச வீரராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மற்றும் இரண்டு பாலன் டி’ஓர் விருதுகளை வென்றது ஆகியவை அவரது தனிப்பட்ட சாதனைகள் ஆகும்.

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: