சிங்கப்பூர் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு தற்போது ஜப்பானில்  தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: