அக்டோபர் 2019 இல், ஏர் இந்தியா, உலகிலேயே முதன்முதலில், ஏர்பஸ் ஏ320 விமானத்தில் டாக்ஸிபோட்டைப் பயன்படுத்தியது, அதில் பயணிகளுடன் வணிக விமானத்தை இயக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Source link

By Admin S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: